ગરમ પાણી કરવા માટે નવા જમાનાનું સસ્તું,સારું અને 3 વર્ષ ની ગેરેન્ટી વાળું ગીઝર…

ગરમ પાણી કરવા માટે નવા જમાનાનું સસ્તું,સારું અને 3 વર્ષ ની ગેરેન્ટી વાળું ગીઝર…

ગરમ પાણી કરવા માટે નવા જમાનાનું સસ્તું,સારું અને 3 વર્ષ ની ગેરેન્ટી વાળું ગીઝર ₹1 – Rajkot, Gujarat ગરમ પાણી માટે હવે મોંઘા ગીઝર ખરીદવાની જરૂર નથી કારણકે હવે આવી ગયું છે CLIFTON નવા જમાનાનું 3 વર્ષ ની ગેરંટી વાળુ એક જાદુઈ ગીઝર. © ગેસ કરતા પણ સસ્તું 1 યુનિટ વીજળી માં 64 લિટર ગરમ…