ગરમ પાણી કરવા માટે નવા જમાનાનું સસ્તું,સારું અને 3 વર્ષ ની ગેરેન્ટી વાળું ગીઝર…

ગરમ પાણી કરવા માટે નવા જમાનાનું સસ્તું,સારું અને 3 વર્ષ ની ગેરેન્ટી વાળું ગીઝર…

Posted By Clifton Geyser

Message At: https://facebook.com/106284813461436

ગરમ પાણી કરવા માટે નવા જમાનાનું સસ્તું,સારું અને 3 વર્ષ ની ગેરેન્ટી વાળું ગીઝર
₹1 – Rajkot, Gujarat

ગરમ પાણી માટે હવે મોંઘા ગીઝર ખરીદવાની જરૂર નથી કારણકે હવે આવી ગયું છે CLIFTON નવા જમાનાનું 3 વર્ષ ની ગેરંટી વાળુ એક જાદુઈ ગીઝર.

© ગેસ કરતા પણ સસ્તું 1 યુનિટ વીજળી માં 64 લિટર ગરમ પાણી.
© બાથરૂમ,કિચન કયાંય પણ સીધું નળ સાથે લગાડો તુરંત જ ગરમ પાણી.
© ફિટિંગ ની કોઈ પણ જંજટ વગર.
© વીજળી અને સમય ની બચત.
© Automatic પાણી ખતમ થતા જ ગીઝર બંધ થઈ જશે.
© કોઈ પણ જાતના મેઈન્ટેનન્સ વગર વર્ષો ચાલે.
© સૌથી ઓછા ખર્ચે મા ગરમ પાણી કરવા નો સરળ અને સુરક્ષિત ઉપાય.
© પાણી ના ઓછા પ્રેસરમાં પણ મેળવો આસાનાથી ગરમ પાણી
કિંમત માત્ર 2190/-
વધુ જાણકારી માટે જરૂર થી કોલ કરો
મો – [hidden information]